دکتر مجللی

نمایش 1–24 از 28 نتیجه

لیست محصولات دکتر مجللی

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

اسید کلریدیک ۳۲% Laboratory دکترمجللی

From ۵۵,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

اسید سولفوریک ۹۵-۹۸% Laboratory دکتر مجللی

From ۱۱۵,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

اسید فرمیک Laboratory دکتر مجللی

From ۳۸۵,۰۰۰ تومان
From ۱۸۰,۰۰۰ تومان
From ۱۷۰,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

اسید کلریدریک ۳۷% Extra pure دکتر مجللی

From ۹۵,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

متانول Laboratory دکتر مجللی

From ۱۱۵,۰۰۰ تومان
From ۲۸۵,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

کلروفرم Laboratory دکتر مجللی

From ۵۴۰,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

ان اکتان Laboratory دکتر مجللی

From ۶۵۵,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

ان پنتان Laboratory دکتر مجللی

From ۶۵۵,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

ان هپتان Laboratory دکتر مجللی

From ۴۳۰,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

تولوئن Laboratory دکتر مجللی

From ۲۴۵,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

۱- بوتانول Laboratory دکتر مجللی

From ۲۶۰,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

مونو اتانول آمین Laboratory دکتر مجللی

From ۲۵۰,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

دی اتانول آمین Laboratory دکتر مجللی

From ۲۴۵,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

تری اتانول آمین Laboratory دکتر مجللی

From ۲۳۵,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

فرمالین ۳۷% Laboratory دکتر مجللی

From ۹۵,۰۰۰ تومان
From ۱۷۰,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آب اکسیژنه ۳۵% Laboratory دکتر مجللی

From ۱۳۰,۰۰۰ تومان
From ۱۶۰,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

محلول آمونیاک Laboratory دکتر مجللی

From ۱۱۵,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

محلول گلیسیرین Laboratory دکتر مجللی

From ۳۹۰,۰۰۰ تومان
From ۱۵۵,۰۰۰ تومان
09335100964