کشت خون یا Blood culture

باکتریمی: وجود باکتری در خون
ویرمی: وجود ویروس در خون
فونگمی: وجود قارچ در خون
پارازیتمی: وجود پارازیت در خون
سپتی سمی: یک سندروم کلینیکی با علائم بالینی
کشت خون یا Blood culture
بدست آوردن نتایج کشت خون مثبت بستگی به نحوه نمونه گیری، زمان نمونه گیری، تعداد کشت خون، حجم خون، بطری محیط کشت و زمان Subculture دارد.