معرف MRVP (متیل رد, VP1 و VP2)

  ۰ تومان

  محیط کشت MR-VP از گلوکز، پپتن و برخی از املاح ساخته می شود و برای شناسایی تفاوتبین باکتری هایی که از مسیر بوتیلن گلیکول آزاد کننده است یا وژپروسکوئر استفاده می کنند بکار می رود. برای تعیین مسیر MR  شش قطره معرف متیل رد به محیط اضافه می شود اگر رنگ محیط قرمز رنگ شد یعنی باکتری از مسیر متیل رد استفاده نموده است.

  معرف MRVP (متیل رد, VP1 و VP2)

  ۰ تومان

  دسته:
  طراحی سایت