پرفروش ترین لوازم آزمایشگاهی

مواد مصرفی

چسب خون گیری

۱۲,۰۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Nutrient Broth

۱,۵۵۰ تومان

مواد مصرفی

پیپت فیلر ۲۵

۵۹,۰۰۰ تومان

محیط های پلیتی

Plate count Agar for peure plate

۳,۸۵۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

(LSB (2x

۶,۷۰۰ تومان

لام و لامل

لامل ۲۴*۲۴

۱۷۱,۶۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

T.S.B

۱,۶۵۰ تومان
تخفیف!
۳۴۳,۰۰۰ تومان ۳۰۷,۲۳۰ تومان

محیط های پلیتی

Mannitol

۲,۵۵۰ تومان۵,۷۳۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Glucose Test

۴,۱۰۰ تومان
تخفیف!
۱۰۰,۰۰۰ تومان ۸۷,۰۰۰ تومان

محیط های پلیتی

Potato Dextrose Agar

۳,۸۵۰ تومان۴,۸۵۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Lactose Broth

۴,۰۵۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان

لام و لامل

لامل ۲۴*۵۰

۱۹۵,۰۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

SIM

۱,۷۵۰ تومان
تخفیف!

مواد مصرفی

ظرف یورین استریل

۲۶۵,۰۰۰ تومان ۲۳۵,۰۰۰ تومان

محیط های پلیتی

MacConkey

۱,۸۵۰ تومان۴,۱۳۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Sorbitol Test

۴,۱۰۰ تومان
تخفیف!
۱۴۵,۰۰۰ تومان ۱۲۹,۰۰۰ تومان

محیط های پلیتی

Mueller Hinton Agar With

۳۵,۰۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

BGB

۴,۱۰۰ تومان

مواد مصرفی

چسب خون گیری

۱۲,۰۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Nutrient Broth

۱,۵۵۰ تومان

مواد مصرفی

پیپت فیلر ۲۵

۵۹,۰۰۰ تومان

محیط های پلیتی

Plate count Agar for peure plate

۳,۸۵۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

(LSB (2x

۶,۷۰۰ تومان

لام و لامل

لامل ۲۴*۲۴

۱۷۱,۶۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

T.S.B

۱,۶۵۰ تومان
تخفیف!
۳۴۳,۰۰۰ تومان ۳۰۷,۲۳۰ تومان

محیط های پلیتی

Mannitol

۲,۵۵۰ تومان۵,۷۳۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Glucose Test

۴,۱۰۰ تومان
تخفیف!
۱۰۰,۰۰۰ تومان ۸۷,۰۰۰ تومان

محیط های پلیتی

Potato Dextrose Agar

۳,۸۵۰ تومان۴,۸۵۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Lactose Broth

۴,۰۵۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان

لام و لامل

لامل ۲۴*۵۰

۱۹۵,۰۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

SIM

۱,۷۵۰ تومان
تخفیف!

مواد مصرفی

ظرف یورین استریل

۲۶۵,۰۰۰ تومان ۲۳۵,۰۰۰ تومان

محیط های پلیتی

MacConkey

۱,۸۵۰ تومان۴,۱۳۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Sorbitol Test

۴,۱۰۰ تومان
تخفیف!
۱۴۵,۰۰۰ تومان ۱۲۹,۰۰۰ تومان

محیط های پلیتی

Mueller Hinton Agar With

۳۵,۰۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

BGB

۴,۱۰۰ تومان

دسته های محصولات

مشاهده همه محصولات این دسته
مشاهده همه محصولات این دسته
مشاهده همه محصولات این دسته
مشاهده همه محصولات این دسته
مشاهده همه محصولات این دسته

برخی از مشتریان ما

بیمارستان نمازی
بیمارستان علی اصغر
بیمارستان سعدی
بیمارستان شهید فقیهی 
بیمارستان MRI
بیمارستان M R I
دانشگاه آزاد شیراز
برج پژوهشی محمد رسوالله
برج پژوهشی محمد رسوالله
بیمارستان امیر
بیمارستان امیر
آزمایشگاه نشاط
آزمایشگاه نشاط
بیمارستان سعدی
بیمارستان شهید فقیهی 
بیمارستان MRI
بیمارستان M R I
دانشگاه آزاد شیراز
برج پژوهشی محمد رسوالله
برج پژوهشی محمد رسوالله

جدیدترین لوازم آزمایشگاهی

مواد مصرفی

چسب خون گیری

۱۲,۰۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Nutrient Broth

۱,۵۵۰ تومان

مواد مصرفی

پیپت فیلر ۲۵

۵۹,۰۰۰ تومان

محیط های پلیتی

Plate count Agar for peure plate

۳,۸۵۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

(LSB (2x

۶,۷۰۰ تومان

لام و لامل

لامل ۲۴*۲۴

۱۷۱,۶۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

T.S.B

۱,۶۵۰ تومان
تخفیف!
۳۴۳,۰۰۰ تومان ۳۰۷,۲۳۰ تومان

محیط های پلیتی

Mannitol

۲,۵۵۰ تومان۵,۷۳۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Glucose Test

۴,۱۰۰ تومان
تخفیف!
۱۰۰,۰۰۰ تومان ۸۷,۰۰۰ تومان

محیط های پلیتی

Potato Dextrose Agar

۳,۸۵۰ تومان۴,۸۵۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Lactose Broth

۴,۰۵۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان

لام و لامل

لامل ۲۴*۵۰

۱۹۵,۰۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

SIM

۱,۷۵۰ تومان
تخفیف!

مواد مصرفی

ظرف یورین استریل

۲۶۵,۰۰۰ تومان ۲۳۵,۰۰۰ تومان

محیط های پلیتی

MacConkey

۱,۸۵۰ تومان۴,۱۳۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Sorbitol Test

۴,۱۰۰ تومان
تخفیف!
۱۴۵,۰۰۰ تومان ۱۲۹,۰۰۰ تومان

محیط های پلیتی

Mueller Hinton Agar With

۳۵,۰۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

BGB

۴,۱۰۰ تومان

مواد مصرفی

چسب خون گیری

۱۲,۰۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Nutrient Broth

۱,۵۵۰ تومان

مواد مصرفی

پیپت فیلر ۲۵

۵۹,۰۰۰ تومان

محیط های پلیتی

Plate count Agar for peure plate

۳,۸۵۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

(LSB (2x

۶,۷۰۰ تومان

لام و لامل

لامل ۲۴*۲۴

۱۷۱,۶۰۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

T.S.B

۱,۶۵۰ تومان
تخفیف!
۳۴۳,۰۰۰ تومان ۳۰۷,۲۳۰ تومان

محیط های پلیتی

Mannitol

۲,۵۵۰ تومان۵,۷۳۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Glucose Test

۴,۱۰۰ تومان
تخفیف!
۱۰۰,۰۰۰ تومان ۸۷,۰۰۰ تومان

محیط های پلیتی

Potato Dextrose Agar

۳,۸۵۰ تومان۴,۸۵۰ تومان

محیط های کشت میکروبی

Lactose Broth

۴,۰۵۰ تومان

ویدا آزما پرسیا

 فروش و توزیع تجهیزات و لوازم ‏آزمایشگاهی، صنعتی، تحقیقاتی و تشخیص طبی 

شرکت ویدا آزما پرسیا در حال حاضر به عنوان یکی از فعال ترین شرکت هایی است که در بخش تامین و توزیع تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی ، صنعتی، تحقیقاتی و تشخیص طبی فعالیت دارد. 

جهت تماس با کارشناسان فروش ویدا  آزما پرسیا از طریق شماره های زیر اقدام کنید .
از تمام محصولات فروشگاه دیدن کنید